broker ubezpieczenie Gdynia Gdańsk Guardian Progress
Znajdziemy na rynku ubezpieczeń dokładnie to czego potrzebujesz
Doświadczenie i współpraca z różnymi branżami
Indywidualne warunki dostosowane do potrzeb klienta
Kompleksowa obsługa i lata doświadczeń
Optymalizacja działań i kosztów
BROKER UBEZPIECZENIOWY
PROFESJONALNY AUDYT
CO OFERUJEMY
LIKWIDACJA SZKÓD
JAK PRACUJEMY
MYŚLIMY O TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI
Gwarantujemy indywidualne podejście i profesjonalną obsługę każdemu klientowi.
WIĘCEJ
OBOWIĄZEK INFORMACJNY

IDD

Zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2017 r.(Dz. U. 2017, poz. 2486 z późn. zm.) o dystrybucji ubezpieczeń Guardian Progress Brokers Sp. z o.o. (dalej także jako Broker) oświadcza, że:

 1. siedzibą Brokera jest miasto Gdynia, adres: ul. Lipowa 19, 81 – 572 Gdynia;
 2. w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa Broker wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia KNF nr 2112/15 z dnia 28.01.2015r., którego kopia znajduje się poniżej do wglądu oraz jest zarejestrowany przez Komisję Nadzoru Finansowego w rejestrze brokerów;
 3. istnieje możliwość weryfikacji Brokera w rejestrze brokerów na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego https://rpu.knf.gov.pl/ poprzez wpisanie następujących danych dotyczących Brokera: nr KRS 0000538273;
 4. Broker nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu;
 5. udziałowcem Brokera nie jest zakład ubezpieczeń;
 6. wynagrodzenie Brokera stanowi prowizja (kurtaż brokerski) otrzymywany od zakładów ubezpieczeń, z którymi zawarte zostaną za pośrednictwem Brokera umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej przez Klienta. Kurtaż brokerski nie ma wpływu na wysokość opłacanej składki przez Klienta, stanowi wynagrodzenie brutto i przeznaczone jest na wykonywanie czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń oraz na działalność bieżącą spółki.

Zezwolenie

Broker oświadcza, że Klientowi:

 1. będącemu osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo wniesienia reklamacji na usługi świadczone przez Brokera w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, skargi. Reklamacja lub skarga jest składana drogą elektroniczną na adres: biuro@gpbroker.pl lub drogą pocztową na adres siedziby Brokera.
 2. będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo wniesienia reklamacji na usługi świadczone przez Brokera w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, skargi. Reklamacja lub skarga jest składana w drogą elektroniczną na adres biuro@gpbroker.pl jak również:

-w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Brokera albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz.1481 z późn. zm.)

-ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Brokera.

 1. w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową przysługuje prawo wniesienia reklamacji /skargi do zakładu ubezpieczeń, zgodnie z zasadami przewidzianymi w umowach ubezpieczenia
 2. Broker udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu na udzielenie odpowiedzi wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, Broker w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:

-wyjaśnia przyczynę opóźnienia,

-wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,

-określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W przypadku niedotrzymania terminów (30/60 dni), reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta. Odpowiedzi na reklamację udziela się w postaci papierowej bądź drogą elektroniczną na wniosek Klienta.

Wszelkie spory mogące powstać między Klientem a Brokerem w związku z wykonywaniem umowy zlecenia brokerskiego rozstrzygane będą polubownie. Przy rozstrzyganiu sporów brane będą pod uwagę przepisy prawa, zasady słuszności i uczciwego obrotu. Klientowi w zakresie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

 

RODO:

Niniejszy komunikat został sporządzony, w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Jakie dane przetwarzamy?

 • Chodzi o dane osobowe, czyli informacje na podstawie których jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować, są one zbierane w ramach prowadzenia przez nas działalności handlowej, przykładowo jest to imię oraz nazwisko, numer telefonu czy adres poczty internetowej. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?
 • Administratorem Twoich danych jest Guardian Progress Broker Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Lipowa 19, 81-572 (dane do kontaktu: adres e-mail aneta.grygoruk@gpbroker.pl) oraz nasi Zaufani partnerzy.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy te dane:

 • W celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług,
 • W celach statystycznych,
 • W celu oferowania produktów handlowych,
 • W celu marketingu bezpośredniego, informowania o promocjach i najnowszych ofertach,
 • W celu postępowania rekrutacyjnego,
 • Twoje dane będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez ocenę czynników dotyczących profilowanej osoby, w tym płci, wielu, lokalizacji, zainteresowań, osobistych preferencji, możliwości finansowych. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostosowanie oferty marketingowej, odrzucenie wniosku kredytowy, zindywidualizowany kontakt z klientem.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 • Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak się na to zgadzasz. Maksymalny niezbędny okres przetwarzania Twoich danych to 10 lat, a w celach rekrutacyjnych 1 rok. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

 • Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz promocyjnych oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Komu możemy przekazać dane?

 • Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową handlową, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza terytorium Unii Europejskiej.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 • Masz prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania czyli aktualizacji, usunięcia lub ograniczenie ich przetwarzania, jak i prawo do przenoszenia danych. Możesz także cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie poprzez złożenie/wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych przez Administratora.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli chcesz to zrobić teraz kliknij TUTAJ.